دسترسی سریع

معرفي خدمات اداره كل استانداردکهگیلویه وبویراحمد
عنوان خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA نظر سنجی خدمت شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
عنوان خدمت
کلان )شناسه
خدمت(
عنوان زیر خدمت
)شناسه زیرخدمت(
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455000
تدوين استانداردهاي ملي ►
10031455100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره امور تدوين/ آقاي حقدوست / 33337580
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) ►
10011455101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره امور تدوين/ آقاي حقدوست / 33337580
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456000
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد  ►
13011456100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقای رمضانیان /  33337580
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد   ►
13011456101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / آقای رمضانیان /  33337580
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد  ►
13011456102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولي سازمان ملي استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد   ►
13011456103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ►

بانك اطلاعاتي مراكز آموزشي همكار 
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولی سازمان ملی استاندارد 
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد  ►
13011456104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►


 دريافت راهنماي زير خدمت ►
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد ►
سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ►
سوالات متدوال زیرخدمت سوالات متدوال زیرخدمت 
بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی كارشناس استاندارد حقيقي :
اداره آموزش و ترويج/خانم مدحتی /
33337580 
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي   ►
13011456105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح  خدمت نظرسنجی كميته تاييد صلاحيت /خانم مدحتی
33337580
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  ►
13011456106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   ►
13011456107
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي    ►
13011456108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولي سازمان ملي استاندارد
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457000
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد    ►
10031457100
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد  ►
10031457102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل  ►
10031457103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
نظارت بر ايمني آسانسور   ►
10031457104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►    لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت بازرسي آسانسور ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي محمدی/ 33337580
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها  ►
10031457105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی بخش فلزي / اقای حقدوست33337580
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار   ►
10031457106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقای جهانبین33337580
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي  CNG  ►
10031457107
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه  توافق سطح خدمت نظرسنجی بخش فلزي / خانم رجایی33337580
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي بر   ►
10031457108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی بخش فلزي / خانم رجایی33337580
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه    ►
10031457109
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه    ►
10031457110
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد    ►
10031457111
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   ►
10031457112
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي

10031458000
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي)  ►
10031458100
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره صادرات و واردات / آقاي جهانبن/33337580
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره)   ►
10031458101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره صادرات و واردات / آقاي جهانبین/33337580
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  ►
10031458102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اجراي استاندارد/ آقاي جهانبین/ 33337580
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )  ►
10031458103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولی سازمان ملی استاندارد 
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر  ►
10031458104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ثبت كالا و برند ►

 لينك دريافت راهنماي زير خدمت صدور گواهي صادر كننده برتر ►
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت 

سوالات متدوال زیرخدمت 
بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولی سازمان ملی استاندارد 
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي

10031459000
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي)  ►
10031459100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اوزان و مقياسها/ خانم رجایی/33337580
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش   ►
10031459101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اوزان و مقياسها/ خانم رجایی/33337580
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   ►
10031459102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اوزان و مقياسها/ خانم رجایی/33337580
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )  ►
10031459103
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره اوزان و مقياسها/ خانم رجایی/33337580
صدور گواهينامه كاليبراسيون   ►
10031459104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولی سازمان ملی استاندارد
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول    ►
10031459105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی متولی سازمان ملی استاندارد
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
10031940000
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه ترويج استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره آموزش و ترويج/خانم مدحتی33337580
آموزش استاندارد سازي
18051941000
آموزش استاندارد سازي برون سازماني  ►
18051941100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره آموزش و ترويج/خانم مدحتی33337580
آموزش كارشناسان استاندارد  ►
18051941101
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت نظرسنجی اداره آموزش و ترويج/خانم مدحتی33337580
آموزش مسئولين كنترل كيفيت  ►
18051941102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ►

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه
توافق سطح خدمت
نظرسنجی اداره آموزش و ترويج/خانم مدحتی / 33337580