دسترسی سریع

مناقصات و مزایده
لینک سامانه ستاد(تدارکات دولت)                           لینک


مناقصه نیروی های خدماتی سال 1400                  شروع نشده است 
مناقصه نیرو یهای خدمات سال 1399                      پایان یافت 
مناقصه نیروی خدماتی سال 1398                          پایان یافت 
مزایده خودرو                                                      پایان یافت