دسترسی سریع

ارتباط به مدیر کل و معاونین
نام ونام خانوادگی سمت تلفن ارتباطی
آقای بهمن رحمتی مدیر کل 074-33344197
آقای سید مهرداد مسعودنزاد معاونت منابع انسانی وپشتیبانی 09171430656
آقای سید ابوالفضل موسویان معاونت ارزیابی و انطباق 09177413293
آقای حمزه جهانبین رییس اجرای استاندارد 09171459976
آقای خداکرم کرمی رییس اداره مالی 09173414725
آقای مجتبی میرزاده مسئول فناوری اطلاعات 09374707702
آقای محمد نوروزیان روابط عمومی 09177412358
سرکار خانم مدحتی رییس آموزش 09172778036