دسترسی سریع

اداره کل از نگاه آمار
 

گزارشات عملكرد اداره كل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد


https://shafaf.isiri.gov.ir/portal/picture/?844565/pishnevis پيش نويس قوانين ، بخشنامه ها ، آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائي
https://shafaf.isiri.gov.ir/portal/picture/?844563/tafahom فهرست مجوزهاي اعطايي
https://shafaf.isiri.gov.ir/portal/picture/?844564/kasbokar انتشار اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها
https://shafaf.isiri.gov.ir/portal/picture/?844562/gozareshamalkard گزارشات عملكرد سالانه دستگاه به شرح زير:

 
عملکرد اداره کل در سال ۱۴۰۰                    عملکرد 
عملکرد اداره کل در سال 1399                   عملکرد         
عملکرد اداره کل در سال 1398                   عملکرد 
عملکرداداره کل در سال 1397                    عملکرد